pinball.co.jpホーム > ピンボール競技大会 > フリップアウト東京リーグ > フリップアウト東京2007.05結果

フリップアウト東京2007.05結果

2007年5月27日に開催された大会の結果です。

総合順位

順位 名前 ポイント(各台の順位の合計) 各台の順位
Jack*Bot Congo The Lord of the Rings Soler Ride Fish Tales Indiana Jones
1 Mariolle Germain 25 3 9 6 3 3 1
2 Masaru Setsumaru 30 1 3 10 6 6 4
3 Shinjiro Fukuba 32 7 8 1 8 5 3
4 Toshiaki Koide 33 8 2 2 13 1 7
5 Shunichi Yasuda 33 12 5 3 5 2 6
6 Yosifumi Sugiura 40 5 7 8 2 13 5
7 Yasushi Takeda 54 10 10 13 7 12 2
8 Hiroki Takahashi 60 4 1 17 10 17 11
9 Kouichi Ishii 66 13 15 4 9 11 14
10 Kouichi Doi 66 9 12 15 17 4 9
11 Takamasa Hori 70 14 14 12 11 9 10
12 Hidehiko Ogata 74 11 13 11 16 8 15
13 Masayuki Soh 77 16 4 7 22 20 8
14 Keiji Shimatani 79 15 6 9 18 19 12
15 Kei Takahashi 103 2 22 24 14 28 13
16 Shin Miyokawa 104 21 11 14 19 15 24
17 Sawako Ichikawa 107 22 23 25 4 16 17
18 Makoto Uemura 111 25 17 19 20 7 23
19 Mitsuyuki Kuwata 116 26 27 18 12 14 19
20 Nobuyoshi Miyabayashi 129 17 18 21 23 21 29
21 Akihiro Tsuji 132 23 20 28 15 25 21
22 Hirotoshi Ueta 136 24 16 27 27 24 18
23 Yoshitaka Nishimura 136 29 19 22 28 22 16
24 Keita Mizukami 136 27 26 16 21 26 20
25 Miyabi Takahashi 149 28 25 26 25 18 27
26 Kenji Tsujisaka 150 18 28 23 29 27 25
28 Hideaki Yamaguchi 209 --- 21 20 --- 10 22
29 Marin 272 19 --- --- --- 23 26
30 Satoshi Suzuki 283 6 --- 5 --- --- ---
31 Akiko Kitamura 324 --- --- --- 24 --- 28
32 Masayuki Sakasita 341 --- --- --- 1 --- ---
33 Shinichi Inoue 360 20 --- --- --- --- ---
34 Sunao Kono 364 --- 24 --- --- --- ---
35 Masanori Kato 366 --- --- --- 26 --- ---
Jack*Bot Congo The Lord of the Rings Soler Ride Fish Tales Indiana Jones

機種毎の順位

Jack*Bot

 1. Masaru Setsumaru / 5,295,686,290
 2. Kei Takahashi / 5,223,205,340
 3. Mariolle Germain / 4,385,017,790
 4. Hiroki Takahashi / 3,719,934,710
 5. Yosifumi Sugiura / 3,445,171,910
 6. Satoshi Suzuki / 3,408,721,250
 7. Shinjiro Fukuba / 3,179,003,320
 8. Toshiaki Koide / 3,076,718,060
 9. Kouichi Doi / 2,945,588,600
 10. Yasushi Takeda / 2,698,444,780
 11. Hidehiko Ogata / 2,407,195,320
 12. Shunichi Yasuda / 2,016,395,570
 13. Kouichi Ishii / 1,896,560,540
 14. Takamasa Hori / 1,891,417,940
 15. Keiji Shimatani / 1,812,009,990
 16. Masayuki Soh / 1,658,508,990
 17. Nobuyoshi Miyabayashi / 1,205,846,030
 18. Kenji Tsujisaka / 1,072,538,100
 19. Marin / 1,020,668,480
 20. Shinichi Inoue / 897,014,580
 21. Shin Miyokawa / 897,014,580
 22. Sawako Ichikawa / 829,466,260
 23. Akihiro Tsuji / 706,574,160
 24. Hirotoshi Ueta / 627,904,430
 25. Makoto Uemura / 580,233,700
 26. Mitsuyuki Kuwata / 532,615,670
 27. Keita Mizukami / 470,483,140
 28. Miyabi Takahashi / 252,654,950
 29. Yoshitaka Nishimura / 245,622,430

Congo

 1. Hiroki Takahashi / 1,396,012,810
 2. Toshiaki Koide / 1,304,971,540
 3. Masaru Setsumaru / 1,261,416,560
 4. Masayuki Soh / 1,031,537,000
 5. Shunichi Yasuda / 1,016,610,410
 6. Keiji Shimatani / 911,206,250
 7. Yosifumi Sugiura / 870,585,710
 8. Shinjiro Fukuba / 818,777,020
 9. Mariolle Germain / 814,645,400
 10. Yasushi Takeda / 707,341,940
 11. Shin Miyokawa / 682,523,110
 12. Kouichi Doi / 586,852,570
 13. Hidehiko Ogata / 586,381,090
 14. Takamasa Hori / 556,947,700
 15. Kouichi Ishii / 408,328,750
 16. Hirotoshi Ueta / 350,160,650
 17. Makoto Uemura / 350,145,190
 18. Nobuyoshi Miyabayashi / 349,620,050
 19. Yoshitaka Nishimura / 317,216,510
 20. Akihiro Tsuji / 249,151,910
 21. Hideaki Yamaguchi / 231,171,530
 22. Kei Takahashi / 219,018,180
 23. Sawako Ichikawa / 215,587,910
 24. Sunao Kono / 207,113,950
 25. Miyabi Takahashi / 197,694,940
 26. Keita Mizukami / 150,172,310
 27. Mitsuyuki Kuwata / 112,220,700
 28. Kenji Tsujisaka / 108,341,760

The Lord of the Rings

 1. Shinjiro Fukuba / 108,444,410
 2. Toshiaki Koide / 105,387,530
 3. Shunichi Yasuda / 104,317,910
 4. Kouichi Ishii / 89,899,030
 5. Satoshi Suzuki / 88,946,990
 6. Mariolle Germain / 70,297,170
 7. Masayuki Soh / 57,080,490
 8. Yosifumi Sugiura / 56,992,790
 9. Keiji Shimatani / 52,578,250
 10. Masaru Setsumaru / 51,907,060
 11. Hidehiko Ogata / 36,358,060
 12. Takamasa Hori / 29,098,870
 13. Yasushi Takeda / 28,040,810
 14. Shin Miyokawa / 27,138,100
 15. Kouichi Doi / 24,640,010
 16. Keita Mizukami / 16,037,900
 17. Hiroki Takahashi / 13,767,100
 18. Mitsuyuki Kuwata / 13,196,140
 19. Makoto Uemura / 12,605,100
 20. Hideaki Yamaguchi / 10,781,830
 21. Nobuyoshi Miyabayashi / 7,656,780
 22. Yoshitaka Nishimura / 6,921,490
 23. Kenji Tsujisaka / 6,275,590
 24. Kei Takahashi / 5,867,610
 25. Sawako Ichikawa / 5,546,060
 26. Miyabi Takahashi / 5,143,340
 27. Hirotoshi Ueta / 4,324,500
 28. Akihiro Tsuji / 3,597,940

Soler Ride

 1. Masayuki Sakasita / 373,510
 2. Yosifumi Sugiura / 359,520
 3. Mariolle Germain / 357,970
 4. Sawako Ichikawa / 352,880
 5. Shunichi Yasuda / 321,890
 6. Masaru Setsumaru / 308,840
 7. Yasushi Takeda / 304,320
 8. Shinjiro Fukuba / 301,580
 9. Kouichi Ishii / 292,550
 10. Hiroki Takahashi / 270,670
 11. Takamasa Hori / 222,030
 12. Mitsuyuki Kuwata / 220,610
 13. Toshiaki Koide / 219,490
 14. Kei Takahashi / 199,060
 15. Akihiro Tsuji / 165,980
 16. Hidehiko Ogata / 161,090
 17. Kouichi Doi / 151,900
 18. Keiji Shimatani / 151,690
 19. Shin Miyokawa / 150,310
 20. Makoto Uemura / 130,020
 21. Keita Mizukami / 122,500
 22. Masayuki Soh / 119,480
 23. Nobuyoshi Miyabayashi / 114,160
 24. Akiko Kitamura / 95,420
 25. Miyabi Takahashi / 79,310
 26. Masanori Kato / 73,330
 27. Hirotoshi Ueta / 65,410
 28. Yoshitaka Nishimura / 58,350
 29. Kenji Tsujisaka / 56,880

Fish Tales

 1. Toshiaki Koide / 367,100,550
 2. Shunichi Yasuda / 202,236,270
 3. Mariolle Germain / 181,558,430
 4. Kouichi Doi / 177,203,210
 5. Shinjiro Fukuba / 164,016,980
 6. Masaru Setsumaru / 125,376,150
 7. Makoto Uemura / 99,894,230
 8. Hidehiko Ogata / 95,769,070
 9. Takamasa Hori / 91,515,980
 10. Hideaki Yamaguchi / 75,052,110
 11. Kouichi Ishii / 72,565,710
 12. Yasushi Takeda / 66,663,910
 13. Yosifumi Sugiura / 64,414,060
 14. Mitsuyuki Kuwata / 60,392,040
 15. Shin Miyokawa / 57,402,210
 16. Sawako Ichikawa / 48,084,060
 17. Hiroki Takahashi / 47,430,720
 18. Miyabi Takahashi / 44,886,370
 19. Keiji Shimatani / 42,809,490
 20. Masayuki Soh / 23,921,560
 21. Nobuyoshi Miyabayashi / 22,036,930
 22. Yoshitaka Nishimura / 17,385,190
 23. Marin / 015,532,550
 24. Hirotoshi Ueta / 14,011,910
 25. Akihiro Tsuji / 9,977,910
 26. Keita Mizukami / 7,091,920
 27. Kenji Tsujisaka / 4,418,980
 28. Kei Takahashi / 3,208,920

Indiana Jones

 1. Mariolle Germain / 542,451,110
 2. Yasushi Takeda / 539,619,880
 3. Shinjiro Fukuba / 413,353,620
 4. Masaru Setsumaru / 365,458,170
 5. Yosifumi Sugiura / 337,510,930
 6. Shunichi Yasuda / 312,214,700
 7. Toshiaki Koide / 212,780,640
 8. Masayuki Soh / 206,376,570
 9. Kouichi Doi / 196,572,560
 10. Takamasa Hori / 194,404,620
 11. Hiroki Takahashi / 151,613,580
 12. Keiji Shimatani / 143,087,050
 13. Kei Takahashi / 127,800,960
 14. Kouichi Ishii / 126,215,380
 15. Hidehiko Ogata / 97,125,050
 16. Yoshitaka Nishimura / 96,418,060
 17. Sawako Ichikawa / 86,167,170
 18. Hirotoshi Ueta / 70,553,060
 19. Mitsuyuki Kuwata / 63,319,750
 20. Keita Mizukami / 59,085,310
 21. Akihiro Tsuji / 57,130,080
 22. Hideaki Yamaguchi / 56,943,320
 23. Makoto Uemura / 55,717,100
 24. Shin Miyokawa / 54,469,850
 25. Kenji Tsujisaka / 44,747,430
 26. Marin / 39,789,540
 27. Miyabi Takahashi / 31,919,100
 28. Akiko Kitamura / 25,434,650
 29. Nobuyoshi Miyabayashi / 8,970,870

お問合せ等はalbert@pinball.co.jpまで。
Copyright 2002-2007 Mindware corp. All rights reserved.
Web site produced by TEA-WORKS.