pinball.co.jpホーム > ピンボール競技大会 > フリップアウト東京リーグ > フリップアウト東京2006.07結果

フリップアウト東京2006.07結果

2006年7月9日に開催された試合の結果です。

総合順位

順位 名前 ポイント(各台の順位の合計) 各台の順位
Star Wars Episode 1 The Getaway Attack from Mars The Addams Family Cirqus Voltaire Black Rose
1st Satoshi Suzuki 19 2 10 3 1 1 2
2nd Masaru Setsumaru 32 9 6 1 8 7 1
3rd Hiroki Takahashi 33 1 4 7 6 8 7
4th Toshiaki Koide 36 11 2 4 7 4 8
5th Kouichi Ishii 39 6 3 6 2 13 9
6th Kouichi Doi 42 3 1 2 13 9 14
7th Hidehiko Ogata 44 7 8 9 4 10 6
8th Shinjiro Fukuba 50 4 15 5 10 6 10
9th Hideaki Yamaguchi 58 13 12 15 9 5 4
10th Masayuki Soh 65 17 5 8 11 12 12
11th Makoto Uemura 68 5 20 11 5 14 13
12th Takashi Morikawa 72 14 17 19 3 16 3
13th Masayuki Sakasita 76 15 16 10 15 3 17
14th Takamasa Hori 88 12 11 13 17 20 15
15th Kei Takahashi 88 26 9 12 14 22 5
16th Sunao Kono 88 8 22 22 16 2 18
17th Tomohiro Hirao 100 19 19 17 12 11 22
18th Shin Miyokawa 112 20 18 20 19 24 11
19th Yoshifumi Arita 115 10 24 14 26 15 26
20th Masaru Yonezawa 119 16 13 16 18 26 30
21st Chiharu Emori 129 22 21 28 20 19 19
22nd Yohei Nemoto 131 24 14 21 24 25 23
23rd Kenji Tsujisaka 135 21 23 26 21 28 16
24th Hirotoshi Ueta 144 18 25 30 25 17 29
25th Keiichi Sato 151 23 27 29 28 23 21
26th Syuunosuke Ozaki 153 27 29 25 27 18 27
27th Sawako Ichikawa 156 30 31 23 23 29 20
28th Masao Matumoto 156 29 30 24 22 27 24
29th Kaoru Harada 178 25 --- 31 29 21 25
30th test 187 31 32 33 30 30 31
31st Daisuke Kawazoe 210 28 28 32 --- --- 28
32nd Shinoda Shinichi 213 --- 7 18 --- --- ---
33rd Masaki Shinoda 241 --- 26 27 --- --- ---
Star Wars Episode 1 The Getaway Attack from Mars The Addams Family Cirqus Voltaire Black Rose

機種毎の結果

Star Wars Episode 1
順位 名前 スコア
1st Hiroki Takahashi 97,682,330
2nd Satoshi Suzuki 88,448,440
3rd Kouichi Doi 70,100,870
4th Shinjiro Fukuba 70,030,170
5th Makoto Uemura 69,788,280
6th Kouichi Ishii 67,866,490
7th Hidehiko Ogata 67,019,330
8th Sunao Kono 65,146,740
9th Masaru Setsumaru 64,852,330
10th Yoshifumi Arita 58,476,540
11th Toshiaki Koide 49,114,890
12th Takamasa Hori 45,575,560
13th Hideaki Yamaguchi 43,550,900
14th Takashi Morikawa 40,259,500
15th Masayuki Sakasita 38,743,750
16th Masaru Yonezawa 34,336,200
17th Masayuki Soh 30,559,110
18th Hirotoshi Ueta 28,930,760
19th Tomohiro Hirao 28,810,950
20th Shin Miyokawa 26,790,490
21st Kenji Tsujisaka 24,593,310
22nd Chiharu Emori 21,925,960
23rd Keiichi Sato 20,698,920
24th Yohei Nemoto 17,961,220
25th Kaoru Harada 15,193,050
26th Kei Takahashi 13,155,660
27th Syuunosuke Ozaki 10,956,190
28th Daisuke Kawazoe 8,866,470
29th Masao Matumoto 4,722,750
30th Sawako Ichikawa 3,482,860
The Getaway
順位 名前 スコア
1st Kouichi Doi 298,922,820
2nd Toshiaki Koide 266,425,330
3rd Kouichi Ishii 266,033,890
4th Hiroki Takahashi 265,164,140
5th Masayuki Soh 241,498,580
6th Masaru Setsumaru 222,166,360
7th Shinoda Shinichi 196,857,430
8th Hidehiko Ogata 185,742,840
9th Kei Takahashi 172,472,660
10th Satoshi Suzuki 165,020,820
11th Takamasa Hori 161,058,510
12th Hideaki Yamaguchi 103,532,910
13th Masaru Yonezawa 97,940,740
14th Yohei Nemoto 73,191,750
15th Shinjiro Fukuba 53,929,810
16th Masayuki Sakasita 48,821,440
17th Takashi Morikawa 44,154,820
18th Shin Miyokawa 44,101,000
19th Tomohiro Hirao 39,599,100
20th Makoto Uemura 39,289,620
21st Chiharu Emori 30,911,780
22nd Sunao Kono 27,748,120
23rd Kenji Tsujisaka 25,886,900
24th Yoshifumi Arita 22,807,170
25th Hirotoshi Ueta 21,490,300
26th Masaki Shinoda 21,258,090
27th Keiichi Sato 17,582,140
28th Daisuke Kawazoe 14,842,880
29th Syuunosuke Ozaki 9,152,700
30th Masao Matumoto 8,696,890
31st Sawako Ichikawa 6,695,310
Attack from Mars
順位 名前 スコア
1st Masaru Setsumaru 7,875,105,530
2nd Kouichi Doi 6,585,756,460
3rd Satoshi Suzuki 6,050,446,840
4th Toshiaki Koide 6,008,810,240
5th Shinjiro Fukuba 4,922,802,090
6th Kouichi Ishii 4,126,254,750
7th Hiroki Takahashi 3,972,185,830
8th Masayuki Soh 3,896,095,800
9th Hidehiko Ogata 3,644,561,170
10th Masayuki Sakasita 3,236,213,460
11th Makoto Uemura 2,490,314,690
12th Kei Takahashi 2,230,152,390
13th Takamasa Hori 1,976,034,460
14th Yoshifumi Arita 1,668,602,560
15th Hideaki Yamaguchi 1,608,347,140
16th Masaru Yonezawa 1,484,664,150
17th Tomohiro Hirao 1,466,940,310
18th Shinoda Shinichi 1,451,376,150
19th Takashi Morikawa 1,389,324,750
20th Shin Miyokawa 1,387,084,440
21st Yohei Nemoto 1,268,790,160
22nd Sunao Kono 1,217,996,630
23rd Sawako Ichikawa 1,107,453,650
24th Masao Matumoto 1,097,595,660
25th Syuunosuke Ozaki 1,066,966,520
26th Kenji Tsujisaka 1,058,737,220
27th Masaki Shinoda 1,029,962,950
28th Chiharu Emori 748,061,350
29th Keiichi Sato 705,411,010
30th Hirotoshi Ueta 666,437,970
31st Kaoru Harada 612,069,780
32nd Daisuke Kawazoe 185,854,090
The Addams Family
順位 名前 スコア
1st Satoshi Suzuki 249,562,630
2nd Kouichi Ishii 175,484,300
3rd Takashi Morikawa 149,554,370
4th Hidehiko Ogata 139,801,110
5th Makoto Uemura 134,201,690
6th Hiroki Takahashi 113,104,750
7th Toshiaki Koide 111,862,780
8th Masaru Setsumaru 96,478,420
9th Hideaki Yamaguchi 91,389,540
10th Shinjiro Fukuba 87,759,610
11th Masayuki Soh 87,382,880
12th Tomohiro Hirao 74,648,310
13th Kouichi Doi 66,159,110
14th Kei Takahashi 64,574,020
15th Masayuki Sakasita 61,100,800
16th Sunao Kono 57,946,970
17th Takamasa Hori 45,079,680
18th Masaru Yonezawa 41,944,650
19th Shin Miyokawa 36,854,270
20th Chiharu Emori 34,657,660
21st Kenji Tsujisaka 30,556,570
22nd Masao Matumoto 27,606,600
23rd Sawako Ichikawa 23,549,730
24th Yohei Nemoto 17,711,710
25th Hirotoshi Ueta 17,060,110
26th Yoshifumi Arita 16,799,750
27th Syuunosuke Ozaki 14,779,790
28th Keiichi Sato 3,412,200
29th Kaoru Harada 2,126,000
Cirqus Voltaire
順位 名前 スコア
1st Satoshi Suzuki 64,236,760
2nd Sunao Kono 46,931,890
3rd Masayuki Sakasita 42,291,350
4th Toshiaki Koide 40,999,890
5th Hideaki Yamaguchi 37,828,860
6th Shinjiro Fukuba 36,200,010
7th Masaru Setsumaru 32,909,820
8th Hiroki Takahashi 30,818,850
9th Kouichi Doi 27,530,310
10th Hidehiko Ogata 27,006,320
11th Tomohiro Hirao 26,068,980
12th Masayuki Soh 21,161,930
13th Kouichi Ishii 20,335,620
14th Makoto Uemura 18,199,930
15th Yoshifumi Arita 17,685,690
16th Takashi Morikawa 14,892,560
17th Hirotoshi Ueta 13,159,490
18th Syuunosuke Ozaki 11,981,410
19th Chiharu Emori 11,922,830
20th Takamasa Hori 11,659,270
21st Kaoru Harada 9,366,820
22nd Kei Takahashi 7,415,390
23rd Keiichi Sato 6,996,430
24th Shin Miyokawa 6,826,230
25th Yohei Nemoto 5,964,440
26th Masaru Yonezawa 5,227,250
27th Masao Matumoto 5,031,030
28th Kenji Tsujisaka 3,381,700
29th Sawako Ichikawa 2,335,780
Black Rose
順位 名前 スコア
1st Masaru Setsumaru 191,488,480
2nd Satoshi Suzuki 182,283,890
3rd Takashi Morikawa 117,832,840
4th Hideaki Yamaguchi 114,743,100
5th Kei Takahashi 93,964,340
6th Hidehiko Ogata 70,755,820
7th Hiroki Takahashi 67,388,080
8th Toshiaki Koide 49,686,230
9th Kouichi Ishii 46,832,320
10th Shinjiro Fukuba 31,479,280
11th Shin Miyokawa 26,050,630
12th Masayuki Soh 21,354,590
13th Makoto Uemura 20,543,670
14th Kouichi Doi 20,409,930
15th Takamasa Hori 16,806,830
16th Kenji Tsujisaka 14,995,820
17th Masayuki Sakasita 12,627,630
18th Sunao Kono 11,070,710
19th Chiharu Emori 9,622,090
20th Sawako Ichikawa 7,764,010
21st Keiichi Sato 6,327,210
22nd Tomohiro Hirao 6,098,200
23rd Yohei Nemoto 4,889,860
24th Masao Matumoto 4,872,860
25th Kaoru Harada 4,649,420
26th Yoshifumi Arita 4,146,320
27th Syuunosuke Ozaki 3,964,190
28th Daisuke Kawazoe 3,233,510
29th Hirotoshi Ueta 2,686,980
30th Masaru Yonezawa 2,015,310

お問合せ等はalbert@pinball.co.jpまで。
Copyright 2002-2007 Mindware corp. All rights reserved.
Web site produced by TEA-WORKS.